آشنایی با مفاهیم آدرس اینترنتی، دامنه و لینک

دامنه سایت شامل اسم (SLD) و پسوند (TLD) است و خود دامنه سایت بخشی از یک آدرس اینترنتی است، دراین بخش کل اجزا یک آدرس اینترنتی از جمله دامنه و اصطلاحات و مفاهیم مربوط به url و domain را می توانید آشنا شوید.